Algemene voorwaarden
 • Artikel 1: Begripsbepaling
  Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
  a. Survivalteam Udenhout: de aanbieder van survivalruntrainingen en andere hieraan gerelateerde activiteiten van Outdoor Udenhout, gevestigd aan de Hazelaar 8, 5268 HK te Helvoirt. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 17244014, hierna te noemen: STU;
  b. Sporter: de deelnemer aan de survivalruntrainingen en eventuele andere activiteiten van Survivalteam Udenhout;
  c. Jeugdsporter: sporter jonger dan 18 jaar;
  d. Trainer: de ervaren sporter die zijn of haar sporen in de survivalsport heeft verdiend en tijdens de trainingen herkenbaar is aan een geel shirt met de opdruk “TRAINER” op de achterzijde, dan wel de door STU tijdens de training ten behoeve van een of meer sporters als zodanig aangewezen sporter;
  e. Survivalbond Nederland, de vereniging tot het (doen) bevorderen van de beoefening van de survivalsport en van andere vormen van duursportbeoefening in welke verschijningsvorm dan ook gevestigd aan de Baalder 27, 8447 DE te Heerenveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40124386, hierna te noemen: SBN.
 • Artikel 2: Kosten en registratie
  1. Om deel te mogen nemen aan de survivalruntrainingen zoals aangeboden door STU dient de sporter een (digitale) stempelkaart aan te schaffen.
  2. Een stempelkaart kost € 130,00 en geeft de sporter recht op toegang tot 26, door STU aangeboden, survivalruntrainingen.
  3. Voor een jeugdsporter kost een (digitale) stempelkaart € 25,00. Deze stempelkaart geeft de jeugdsporter recht op toegang tot tien, door STU aangeboden, survivalruntrainingen.
  4. Per training waaraan door de sporter word deelgenomen dient deze deelname door de sporter op de daartoe bestemde lijst te worden geregistreerd, waarna deze registratie door STU op de stempelkaart wordt overgenomen.
  5. Nadat de stempelkaart vol is, dient door de sporter een nieuwe stempelkaart te worden aangeschaft.
  6. De stempelkaart is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
  7. De stempelkaart blijft in het bezit van de STU, maar is op verzoek door de sporter in te zien.
  8. Deelname aan eventuele andere door STU georganiseerde activiteiten worden apart aan de sporter in rekening gebracht.
  9. STU houdt een register bij met de namen en adresgegevens van alle sporters. Dit register wordt uitsluitend voor de administratie van STU gebruikt en niet gedeeld of anderszins vrijgegeven.
  10. Elke wijziging in persoonlijke gegevens (bv adres, telefoonnummer) dient de sporter zo spoedig mogelijk aan STU te melden.
 • Artikel 3: Survivalrun Bond Nederland
  1. De sporter is verplicht op persoonlijke titel lid te worden van de SBN.
  2. Na ontvangst van het SBN-nummer geeft de sporter dit zo snel mogelijk doorgeven aan de STU.
 • Artikel 4: Trainingen en aansprakelijkheid
  1. Tijdens de door STU aangeboden survivalruntrainingen dient de sporter de instructies van trainers strikt op te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot uitsluiting van een of meerdere trainingen.
  2. De sporter neemt volledig voor eigen risico deel aan de door STU verzorgde survivalruntrainingen en eventuele andere activiteiten en zal de eventuele kosten van of als gevolg van enig ongeval, letsel of diefstal volledig zelf dragen.
  3. De door STU ingeschakelde personen of derden, daaronder begrepen trainers, zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van door STU verzorgde survivalruntrainingen dan wel enige andere door STU verzorgde activiteit. 4. STU is niet aansprakelijk voor verlies, kwijt of zoekgeraakte, vermiste en of gestolen persoonlijke bezittingen.
  5. Indien en voor zover STU toch aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van door STU verzorgde survivalruntrainingen dan wel enige andere door STU verzorgde activiteit, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de voor deze aansprakelijkheid van toepassing zijnde limiteten van de door STU afgesloten aansprakelijkheidsverzekering;
  6. De sporter vrijwaart STU en de door STU ingeschakelde personen of derden, daaronder begrepen trainers, van enige aansprakelijkheid door derden.
  7. Indien een sporter lichamelijke klachten heeft dient hij of zij eerst te overleggen met de huisarts alvorens deel te nemen aan de door STU aangeboden survivalruntrainingen en eventuele andere activiteiten.
  8. Indien een sporter lichamelijke klachten heeft waardoor aan een of meer onderdelen van de door STU aangeboden survivalruntrainingen of eventuele andere activiteiten in redelijkheid niet volledig kan worden deelgenomen, dan mag de sporter niet aan de training deelnemen.
 • Artikel 5: Hoogte van de hindernissen
  1. Op basis van de parcoursvoorschriften van de SBN mogen hindernissen slechts een maximale hoogte hebben. Deze maximale hoogte wordt bepaald vanaf het laagste punt onder de hindernis, op land, wateroppervlak of horizontaal gespannen net onder de hindernis, tot en met de hoogte van het hoogste punt in de hindernis dat de sporter mag gebruiken om de hindernis te volbrengen. Voor sporters jonger dan 15 jaar sporters ouder dan 15 jaar geldt een verschil de in deze maximale hoogte:
  a. De maximale hoogte van een hindernis voor een jeugdsporter jonger dan 15 jaar bedraagt 2,50 meter boven land of horizontaal gespannen net onder de hindernis en 4 meter boven het wateroppervlak;
  b. de maximale hoogte van een hindernis voor een sporter van 15 jaar of ouder bedraagt 4,00 meter boven land, horizontaal gespannen net onder de hindernis of boven het wateroppervlak.
  2. Indien een sporter, jonger dan 15 jaar een hindernis betreedt waarvan is aangegeven dat, althans, hij of zij redelijkerwijs zou moeten weten dat, deze de maximale hoogte van 2,50 meter overstijgt, dan zal deze sporter de verdere toegang tot de training worden ontzegd.
  3. Indien een trainer sporters, jonger dan 15 jaar, toestaat een hindernis te betreden waarvan is aangegeven dat, althans, hij of zij redelijkerwijs zou moet weten dat, deze de maximale hoogte van 2,50 meter overstijgt, dan zal hij of zij hierop aangesproken worden. Bij herhaling zal hij of zij van de trainingen worden uitgesloten.
 • Artikel 6: Trainingslocatie en overige faciliteiten
  1. De door STU verzorgde survivalruntrainingen worden verzorgd op “De Baan”, meer specifiek het perceel met kadastrale aanduiding UDH00F 03867G0000 en de belendende percelen alsmede het buitengebied rondom Udenhout.
  2. Tijdens de door STU verzorgde survivalruntrainingen mag de sporter gebruik maken van de op De Baan opgestelde hindernissen alsmede speciale door STU ter beschikking gestelde materialen zoals, maar niet beperkt tot, bijlen en bogen.
  3. Nabij De Baan mag de sporter zijn of haar auto parkeren in de Groenstraat en Schoorstraat en omgeving, bijvoorbeeld achter het voormalig gemeentehuis, rekening houdende met de ter plaatse gelden verkeersregels. Het is sporters echter niet toegestaan te parkeren op het terrein van en voor de ingang van de Scouting, Groenstraat 9 te Udenhout, meer specifiek de percelen met kadastrale aanduiding UDH00F 04974G0000 en 04206G0000.
  4. De sporter kan zijn of haar fiets stallen in de fietsenstalling bij De Baan.
  5. Indien gewenst kan de sporter gebruik maken van de omkleed en douchefaciliteiten van Fitnescentrum Feelgood, Spoorakkerweg 1, 5071 NC te Udenhout.
  6. Door STU worden wekelijks survivalruntrainingen verzorgd op de volgende tijdstippen:
  a. Zondagochtend tussen 08:30 en 11:00 waarbij begeleid kan worden getraind vanaf 09:00. Deze training is niet toegankelijk voor jeugdsporters;
  b. Woensdagavond tussen 18:00 en 19:30. Dit betreft een begeleide training die alleen op uitdrukkelijke uitnodiging van een trainer toegankelijk is voor jeugdsporters;
  c. Woensdagavond tussen 18:00 en 21:00. Deze training is niet toegankelijk voor jeugdsporters;
  d. Zaterdagmiddag tussen 15:30 en 17:00. Dit betreft een begeleide training die uitsluitend toegankelijk is voor jeugdsporters
  7. Indien Eerste Kerstdag (25 december) op zondag valt, wordt deze training verplaatst naar de maandag van Tweede Kerstdag (26 december).
  8. De trainingen op de zondag van Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag worden verplaatst naar de maandag van respectievelijk Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag.
  9. Trainen buiten de hiervoor genoemde tijdstippen, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van STU is niet toegestaan. De verzekering van de SBN is alleen gelding voor de hierboven genoemde trainingstijden.
  10. Met uitzondering van onweer en zeer harde wind, gaan de trainingen onder alle weersomstandigheden door, maar STU behoudt zich het recht voor de trainingstijden naar behoefte aan te passen.
 • Artikel 7: Gedragsregels
  1. Tijdens de door STU verzorgde survivalruntrainingen en andere activiteiten is de sporter te gast in een natuur- en bosgebied. Hiervoor dient respect te worden opgebracht in de zin dat, maar niet beperkt tot, er geen vernielingen worden aangebracht en er geen afval wordt achtergelaten anders dan in de daarvoor bestemde vuilniszakken
  2. De sporter houdt rekening met medesporters en bezorgt deze geen overlast.
  3. De sporter zorgt zelf voor geschikte kleding om aan de survivalruntraining deel te kunnen nemen. STU adviseert hierbij in ieder geval een strakke lange hardloopbroek (running tight) en schoenen met voldoende profiel te dragen. Schoenen met spikes zijn niet toegestaan.
 • Artikel 8: Overtredingen
  1. Bepaalde gedragingen en handelingen worden door STU niet getolereerd:
  a. Onbehoorlijk gedrag en/of nalaten waardoor de belangen van STU en/of andere sporters worden geschaad;
  b. De Baan betreden of daarin te verblijven onder de invloed van alcohol, hard- of softdrugs of in het bezig is van alcohol en/of hard- of softdrugs te zijn;
  c. Het verhinderen, pesten, beledigen of bedreigen van trainers of andere sporters;
  d. Het schuldig maken aan vandalisme, racisme en/of discriminatie en/of seksuele intimidatie;
  e. De Baan en de belendende percelen betreden buiten de trainingstijden/trainingsmomenten zonder toezicht of toestemming van STU
  2. Overtredingen en/of handelen in strijd met de bepalingen uit onderhevig huishoudelijk reglement worden per overtreding bestraft met een geldboete van maximaal € 2.500,- en/of verwijdering van het terrein en/of en/of verbod het terrein te betreden. Onverminderd het recht van STU om schade (ten gevolge van de overtreding en/of handelen) te verhalen op de veroorzaker(s).
 • Artikel 9: Slotbepaling
  1. De sporter gaat bij binnenkomst/betreden van De Baan automatisch akkoord met voornoemde regels.
  2. STU beslist in die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien.
  3. Bij een verschil of bij onduidelijkheid van opvatting over de uitleg van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beslist STU.
  4. STU is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  5. Op alle overeenkomsten tussen STU en sporters is Nederlands recht van toepassing. Bij een eventueel geschil wordt dit geschil beslecht bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin STU is gevestigd.
Survival_volw11